Kryesia

Shtyp

Kryesia

kryesia

Kryetar: Selim Gashi +43 664 524 12 31

zv. kryetar: Gyner Flugaj

Sekretar: Aranit Pepa

zv. Sekretar: Bukurije Kuleta

Arkëtar: Donlir Ejupi

zv. Arkëtar: Raif Ademi