Kryesia

Shtyp

Kryesia

kryesia

Kryetar: Arsim Kuleta +43 676 55 21 259

Zv. kryetar: Raif Ademi

Sekretar: Burim Topalli

Zv. Sekretar: Selim Gashi

Arkëtar: Donlir Ejupi

Zv Arkëtar: Alber Kryeziu